انبار و سایت بتن ریزی
گروه تیرچه صنعتی رضاصنعت پایتخت با در اختیار داشتن انبار و سایت بتن ریزی و مونتاژ تیرچه های بتنی به مساحت ۴۰۰۰ متر
مربع با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰۰ متر طول در یک شیفت کاری و ظرفیت انبارش ۱۰۰۰۰ متر طول تیرچه بتنی و همچنین وجود
تیم مهندسی مجرب برای نظارت، داشتن نزدیک نیروی ماهر فعال، به پشتوانه عنایت خداوند متعال و پرسنل متعهد، توفیق خدمات
.رسانی در عرصه آبادانی کشور را دارد
:مصالح تشکیل دهنده تیرچه خرپایی بتنی
سیمان: خصوصیات سیمان مصرفی باید با استانداردهای ملی، ویژگی های سیمان پرتلند تیپ ١ و ٢ به شماره ٣٨٩ ایران مطابقت
.داشته باشد
سنگدانه: خصوصیات سنگدانه های مصرفی (ماسه ٣-٠ ، ماسه ۶-٠ ، شن عدسی ١٠-٠ و شن نخودی١۵- ١٠ (باید مطابق با
.استاندارد ملی ایران به شماره ٣٠٢ باشد
آب: آب مصرفی باید صاف، تمیز و عاری از مواد آلی ، قلیایی و اسیدی (آب شرب) که برای ساخت ملات مضر هستند باشد.
.خصوصیات آب اختلاط مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ١۴٧۴٨ ) آب اختلاط بتن ) مورد استفاده قرار می گیرد
.خرپا: خصوصیات خرپای مصرفی باید با استاندارد ملی، ویژگی های خرپا به شماره ١-٢٩٠٩ ایران مطابقت داشته باشد
.با مقاومت کششی بالا (۴٠٠ مگاپاسکال) می باشد S400 میلگرد تقویتی: میلگرد مورد استفاده، میلگرد استاندارد
:فرایند تولید تیرچه خرپایی بتنی
بتن توسط میکسر پیمانه دار تمام مکانیزه تولید و به وسیله باکت به سایت تولید تیرچه بتنی حمل می گردد. قبل از بتن ریزی، قالب
روغن کاری می شود، سطح کار پرداخت می شود و شبکه های خرپایی کنترل کیفیت شده در قالب ها قرار می گیرند. پس از ساعتی
فرایند عمل آوری شروع می شود. در مرحله پایانی تیرچه ها نشانه گذاری شده و به محوطه انبار محصول نهایی(دپو) انتقال داده می
.شود تا بر اساس سفارش هر مشتری بارگیری و ارسال گردد
و واحد تضمین (QC (علاوه بر نمونه گیری و آزمون های استاندارد هر محصول در تمام مراحل فوق الذکر، واحد کنترل و کیفیت
.برخط تولید نظارت کامل دارد تا در نهایت محصولات این شرکت با بالاترین استاندارد و کیفیت مطلوب وارد بازار شود (QA (کیفیت
گروه تیرچه صنعتی رضاصنعت پایتخت به منظور تامین کلیه نیازهای بازار و پاسخدهی با سرعت بالا به نیاز مشتریان، اقدام به تولید
.و دپوی گسترده ی انواع تیرچه پیش ساخته بتنی آماده، در اندازه های مختلف نموده است