اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث اول – تعاریف
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث دوم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث دوم – نظامات اداری
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث سوم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث سوم – حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث چهارم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث پنجم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث پنجم – مصالح و فرآورده های ساختمانی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث ششم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث ششم – بارهای وارد بر ساختمان
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هفتم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هفتم – پی و پی سازی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هشتم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هشتم – طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث نهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث نهم – طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث دهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث دهم – طرح و اجرای ساختمان های فولادی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث یازدهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث یازدهم – طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث دوازدهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث دوازدهم – ایمنی و حفظت کار در حین اجرا
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث سیزدهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث سیزدهم – طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث چهاردهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث چهاردهم – تاسیسات مکانیکی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث پانزدهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث پانزدهم – آسانسورها و پلکان برقی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث شانزدهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث شانزدهم – تاسیسات بهداشتی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هفدهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هفدهم – لوله کشی گاز طبیعی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هجدهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هجدهم – عایق بندی و تنظیم صدا
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث نوزدهم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث نوزدهم – صرفه جویی در مصرف انرژی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث بیستم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث بیستم – علائم و تابلوها
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث بیست و یکم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث بیست و یکم – پدافند غیر عامل
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث بیست و دوم

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث بیست و دوم – مراقبت و نگهداری از ساختمان ها
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

گزارش تحقیقاتی شماره ۴۹۳ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن :

گزارش تحقیقاتی شماره ۴۹۳ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن : سیستم قالب های عایق ماندگار
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی :

آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی : طراحی ساختمان ها در برابر زلزله