اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۸۲ سازمان برنامه و بودجه :

نشریه شماره ۸۲ سازمان برنامه و بودجه : راهنمای اجرای سقف های تیرچه و بلوک
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه شماره ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : تیرچه های پیش ساخته خرپایی، مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدول های محاسبه […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۵۴۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت

نشریه شماره ۵۴۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور : دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

ضمیمه نشریه شماره ۱۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :

ضمیمه نشریه شماره ۱۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : تفسیر بخش اول آیین نامه بتن ایران- (آبا)، کلیات، مصالح و مسائل اجرایی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۱۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه شماره ۱۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : آیین نامه بتن ایران- (آبا) – به انضمام تفسیر (تجدید نظر اول)
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

تفسیر فصل پنجم نشریه شماره ۱۲۰ سازمان مدیر

تفسیر فصل پنجم نشریه شماره ۱۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : آیین نامه بتن ایران- (آبا) – استاندارد مشخصات و آزمایش ها
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۱۲۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه شماره ۱۲۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : واژه نامه بتن – ویرایش سوم
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۱۲۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه شماره ۱۲۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : راهنمای آیین نامه بتن ایران- (آبا)
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

ضمیمه نشریه شماره ۱۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :

ضمیمه نشریه شماره ۱۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : تفسیر بخش دوم آیین نامه بتن ایران- (آبا)، اصول تحلیل و طراحی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه شماره ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

بخشنامه شماره ۲۴۳۷۵۹/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :

بخشنامه شماره ۲۴۳۷۵۹/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۲۰ سازمان برنامه و بودجه :

نشریه شماره ۲۰ سازمان برنامه و بودجه : جوشکاری در ساختمان های فولادی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۲۴ سازمان برنامه و بودجه :

نشریه شماره ۲۴ سازمان برنامه و بودجه : ایمنی در جوشکاری
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۲۳ سازمان برنامه و بودجه :

نشریه شماره ۲۳ سازمان برنامه و بودجه : طرح و اجرای جوش در ساختمان های فلزی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۲۲ سازمان برنامه و بودجه :

نشریه شماره ۲۲ سازمان برنامه و بودجه : جوش پذیری فولادهای ساختمانی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۲۱ سازمان برنامه و بودجه :

نشریه شماره ۲۱ سازمان برنامه و بودجه : تجهیز و سامان دادن کارگاه جوشکاری
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۳۸۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت

نشریه شماره ۳۸۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور : دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۲۶ سازمان برنامه و بودجه :

نشریه شماره ۲۶ سازمان برنامه و بودجه : جوشکاری در درجات حرارت پایین
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۱۰۰ سازمان برنامه و بودجه :

نشریه شماره ۱۰۰ سازمان برنامه و بودجه : بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۱۳۵ سازمان برنامه و بودجه :

نشریه شماره ۱۳۵ سازمان برنامه و بودجه : پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله، افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها، […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نشریه شماره ۶۱۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت

نشریه شماره ۶۱۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور : آئین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش سازه)