اطلاعیه ها
ابلاغیه شماره ۱ کمیته استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران : وظایف مهندسان طراح در حوزه تیرچه استاندارد

ابلاغیه شماره ۲ کمیته استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران : وظایف مهندسان مجری در حوزه تیرچه استاندارد

ابلاغیه شماره ۳ کمیته استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران : وظایف مهندسان ناظر در حوزه تیرچه استاندارد

گواهی تاییدیه استاندارد تیرچه : استاندارد ملی ایران ۱-۲۹۰۹

آئین نامه ها
مصوبه هیئت وزیران (آیین نامه نظارت بر استاندارد های اجباری در مراحل تولید،توضیع و مصرف)

آیین نامه اجرایی استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و ساز ها و فعالیتهای عمرانی استان تهران

الزام شهرداری تهران به فرهنگ‌سازی در خصوص ترویج استفاده از مصالح و فرآورده‌های ساختمانی استاندارد