خرپای فلزی تیرچه علاوه بر اینکه نقش سازه ای را به عهده دارد، می بایستی متحمل نیروهای ناشی از حمل و نقل و نصب نیر باشد.
آز آنجایی که کیفیت ساخت شبکه خرپایی جوشی بسیار حائز اهمیت می باشد، استاندارد ملی ایران به شماره ١-٢٩٠٩ با عنوان سقف
های تیرچه بلوک-خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی در بند ١-٣ ،اتصالات میلگردهای اصلی به میلگردهای برشی تیرچه خرپایی را فقط
به روش جوش نقطه ای یا قلاب بافی مجاز داسته است. ساخت ماشینی خرپا از لحاظ شکل هندسی مجموع خرپا و نیز جوشکاری نقطه
ای، کمک شایانی به این مهم خواهد نمود. همچنین طبق بند ۵-١-٢-٣ استاندارد ملی ایران به شماره ١-٢٩٠٩ فرآنید تولید خرپانباید
منجر به خروج ویژگی میلگرد از الزامات استاندارد های اولیه اش شود. از قابلیت های این شیوه پیش ساختگی، می توان به استفاده از
جوش نقطه ای مقاومتی اشاره نمود که کاهشی در سطح مقطع میلگرد ایجاد نمی نماید و با دقت بالا، قادر به تامین اتصال آرماتورهای
برشی به آرماتورهای اصلی می باشد. از دیگر قابلیت های روش تولید ماشینی، می توان به حفظ مقاومت و ماهیت رفتار میلگرد،
سرعت قابل ملاحظه تولید و ایجاد نظام هماهنگ در هندسه خرپا اشاره نمود. ظرفیت تولید یک ماشین، در حدود ١٢ متر طول در
.دقیقه است که نسبت به عملیات نیروی انسانی از سرعت بسیار زیادی برخوردار است
مشخصات فنی ·
مزایای استفاده ·
ارتفاع خرپا از ١٠ تا ٣۵ سانتی سانتی متر ·
طول خرپا از ١ متر تا ۶٠.١٣ متر ·
قطر میلگرد کششی از ٨ تا ١۶ میلی متر ·
قطر میلگرد بالایی از ٨ تا ١۶ میلی متر ·
قطر میلگرد زیگزاگ از ۴ تا ۶ میلی متر ·
جوشکاری به روش جوش نقطه ای