معرفی محصول
سیستم تیرچه پیش ساخته خرپایی متشکل از خرپای فولادی و پاشنه بتنی که با قرارگیری بلوک ها مابین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده، مقطع مرکب T شکل مناسبی را تشکیل می دهند . تیرچه پیش ساخته خرپایی از شش جزء آرماتورهای کششی، آرماتورهای عرضی، آرماتور بالایی، بتن پاشنه تیرچه، آرماتورهای تقویتی و آرماتور کمکی اتصال تشکیل شده است . در مرحله اول باربری تیرچه، میل گرد زیزین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه، باید قادر به تحمل نیروی کششی ناشی از وزن خود تیرچه و همچنین ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها باشد . در مرحله دوم باربری میل گردهای کششی تیرچه به عنوان عضو کششی تیر T عمل می کنند . میلگردهای عرضی (زیگزاگ) در مرحله اول باربری همانند عضو مورب خرپا عمل می کنند و به کمک اعضای کششی و بالایی ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه (در هنگام حمل و نقل) و وزن سقف تامین می کنند . در مرحله دوم باربری تیرچه، زیگزاگ ها پیوستگی لازم بین میل گرد کششی خرپا و بتن پوششی را تامین می کنند . میلگرد بالایی در مرحله اول باربری به کمک دیگر اعضا خرپا، وزن تیرچه را در هنگام حمل و نقل و هم چنین وزن مرده سقف را تحمل می کند . در مرحله دوم باربری تیرچه اگر میل گرد بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطح بلوک ها قرار گیرد، در نقش فولاد افت حرارتی مقطع مرکب سقف عمل می کند و در صورتی که پایین تر از سطح بلوک ها قرار گیرد، چنین نقشی نخواهد داشت . میلگرد تقویتی برای تقویت استحکام با طولی کمتر از دو میل گرد کششی در داخل بتن پاشنه قرار می گیرد . برای تامین تکیه گاه بلوک ها و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین سقف، پاشنه تیرچه قبل از نصب، بتن ریزی می شود .

مشخصات فنی
مزایای استفاده از تیرچه بتنی صنعتی
مزایای استفاده از از سامانه سقف تیرچه و بلوک
ارتفاع تیرچه از ۲۰ تا ۳۵ سانتی متر
طول تیرچه از ۱ متر تا ۸ متر
قطر میلگرد کششی از ۸ تا ۱۶ میلی متر
قطر میلگرد بالایی از ۸ تا ۱۶ میلی متر
قطر میلگرد تقویتی از ۸ تا ۱۸ میلی متر
قطر میلگرد زیگزاگ از ۴ تا ۶ میلی متر
ضخامت بتن پاشنه از ۴ تا ۵.۵ سانتی متر
عرض قسمت بالایی پاشنه از ۱۲ تا ۱۴ سانتی متر
رده مقاومتی بتن پاشنه C35
جوشکاری به روش جوش نقطه ای