: چشم انداز فعالیتهای شرکت
گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستای چشم انداز تعیین شده به یک گروه صنعتی
.معتبر در حوزه صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه ای تبدیل شود
: بیانیه ارزش ها
گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت با اعتقاد به ارزشهای الهی و در هماهنگی با سنتهای هستی در کلیه فعالیتهای خود
.کرامت انسانی را محترم شمرده و به آن ارج مینهد
بر این باوریم که «صداقت و درستی»، «وفای به عهد و امانت داری» و «رعایت قوانین و مقررات» ارکان اعتمادآفرین همکاری
گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت با تمامی ذینفعان می باشد
گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت نه تنها خود را به رعایت استانداردها و توافقات کیفی تعهد شده ملزم میداند، بلکه به لحاظ
حرفهای در تولید محصولات ، ارائه خدمات و اجرای پروژه ها، بهبودهای کیفی ممکن را به کارفرمایان پیشنهاد میدهد. براین باور
.به «نهادینه شدن کیفیت در کل زنجیره ارزش ارائه خدمات» و «بهبود مستمر در فرآیندهای کسب و کار خود» میاندیشد
در گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت ، «یادگیری» در ابعاد فردی و سازمانی یک باور و «نوآوری» یک ارزش ویژه است.
کارکنان منابع حیاتی و سرمایههای اصلی گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت محسوب می شوند و در عین اعتقاد به انگیزش و
.خشنـودی کارکنـان، در یک همکـاری پایدار به «سلامت و ایمنی» و «رشد و تعالی » ایـشان میاندیشد
گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت به سودآوری بلندمدت در چارچوب «اهداف و منافع ملی» و «ارزشهای سازمانی خود» می
.نگرد و شهرت و اعتبار خویش نزد ذینفعان را منشاء پایداری آن می داند
فعالیتهای گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت همواره در «رشد و شکوفایی سرمایه ملی» ارزش آفرین خواهد بود. همچنین با
.اعتقاد به مسؤلیتهای اجتماعی، خود را به «حفظ محیط زیست» متعهد میداند
اعتبار نام و نشان در جامعه حرفهای کسب و کار صنعت ساختمان در «کیفیت»، «تحویل به هنگام»، «قابلیت اعتماد» و»
«سرآمدی» تجلی خواهد یافت
گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت برای نیل به اهداف سازمانی خود و در راستای چشم انداز تدوین شده، ارزش ها و باورهای
:زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار میدهد
وظیفه گرایی ·
پاسخگویی ·
تغییر نگرش های سنتی ·
احترام متقابل ·
یکپارچگی و همدلی ·
ایجاد انگیزه